Intruccions per als autors

Calendari de recepció i acceptació d'originals

Les persones interessades podran fer arribar llurs col·laboracions durant tot l'any a l'adreça electrònica de la revista <i n f o @ i a n u a e d i t o r a . c o m>. Això no obstant, anualment la direcció de Ianua farà una crida pública de recepció d'originals. L'avís es farà arribar als membres de Romania Minor, als col·laboradors de números anteriors, a fòrums especialitzats d'Internet i entre les diverses institucions universitàries i de recerca d'Espanya, Europa i Amèrica.

L’acceptació dels articles es comunicarà als autors, aproximadament, al cap de dos mesos de la recepció dels originals.

Tots els manuscrits hauran de seguir les indicacions descrites en el full d'estil.

Procés de selecció d’originals i arbitratge

Per a cada original rebut la redacció de Ianua anomenarà dos revisors externs, els quals hauran d’emetre individualment un dictamen de valoració de l’article. En el cas que un dels dictàmens fos negatiu i l'altre afirmatiu, aleshores es nomenarà un tercer lector el dictamen del qual determinarà si s’accepta o no l’article.

En el cas que un article sigui acceptat, la redacció de Ianua remetrà les valoracions fetes pels avaluadors als autors de l'article, a fi de fer les correccions necessàries. A partir d’aquest moment, els autors disposaran d’un mes natural per retornar el manuscrit corregit. Si passat aquest període els autors no envien cap versió corregida ni desautoritzen la publicació de l’article, la redacció de la revista el publicarà a partir de la versió avaluada pels lectors, la qual cosa no implica que la redacció de Ianua no pugui fer les esmenes de caràcter tipogràfic que consideri oportunes.

Correcció de galerades

Després d’editar els articles, la redacció de Ianua enviarà una còpia de l’article o galerada als autors, de manera que disposaran de 15 dies naturals per a fer les correccions tipogràfiques, ortogràfiques i d’estil que considerin necessàries. Si passat aquest temps els autors no notifiquen cap canvi, aleshores s’entendrà que l’edició és correcta.

 

 

© Romania Minor 2021