Full d'estil

 

1. Les col·laboracions han d'anar signades amb els noms complets dels autors, juntament amb llurs adreces electròniques i l'afiliació acadèmica o professional.

2. S'ha d'enviar una còpia del treball en format LaTeX, DOCX, ODT o RTF (format de text enriquit) a l'adreça electrònica de la revista: <i n f o @ i a n u a e d i t o r a . c o m>.

3. L'extensió del treball no pot superar les 25 pàgines, incloses les referències bibliogràfiques. El Consell Editorial, si ho considera oportú, podrà acceptar treballs de més extensió.

4. Tots els articles, ressenyes i comunicacions presentats hauran d'ésser originals i no haver estat publicats en cap altra revista.

5. Les citacions i referències bibliogràfiques hauran de seguir les normes descrites a l’annex. Si els autors no les utilitzen, la redacció de Ianua es reserva el dret de fer els canvis que consideri necessaris. Els usuaris de LaTeX només ens han de fer arribar el document BibTeX.

6. S'accepten col·laboracions en qualsevol llengua romànica, anglès o alemany. L'ús d'altres llengües caldrà que sigui aprovat pel Consell Editorial.

7. Els temes sobre els quals es pot escriure han d'estar relacionats amb lingüística general.

8. Totes les contribucions hauran d’anar acompanyades d'un resum (100 paraules aproximadament) i una llista de mots clau (de 3 a 10) escrits en la llengua de l’article. Si l’article està escrit en una llengua que no és l'anglès, llavors caldrà incloure a més a més una traducció del títol de l'article, del resum i dels mots clau en anglès.

9. Els drets d'autor pertanyen als autors dels articles; no obstant això, aquests autoritzen Ianua a cedir els articles publicats i llurs resums a bases de dades bibliogràfiques, hemeroteques virtuals, índexs de revistes científiques o reculls bibliogràfics de qualsevol mena amb l’única finalitat de difondre els continguts de la revista.

 

© Romania Minor 2021