La diàtesi: Concepte, formes i usos en les llengües romàniques

Autor/Author: Andreu Bauçà i Sastre
Revista/Journal: Ianua. Revista Philologica Romanica
Número/Number: 07
Any / Año / Year: 2007
Pàgines / Páginas / Pages: 5-13
URL: http://www.romaniaminor.net/ianua/Ianua07/01.pdf

català | castellano | English

 

Resum:

La caracterització del protoindoeuropeu com a llengua sintètica, en què el tret semàntic de realització del procés dins del mateix agent/causant (o en un àmbit estretament relacionat amb ell) es materialitzava morfològicament amb l'aplicació de diversos afixos verbals, clarament distingibles, possibilitava l'afirmació que, i en l'antiga mare de les actuals llengües romàniques, la veu (sic) era un concepte del tot rellevant: activa (en els casos d'exterioritat de l'agent, i amb morfema Ø) i mitjana (en el cas oposat, amb morfema -r) (Benveniste 1966).

La seva evolució posterior, a través del llatí, cap a les diferents varietats neollatines, de característiques plenament diferenciades, i bàsicament de natura analítica, aixecarà la qüestió de la rellevància/pertinència actual de la veu com a categoria gramatical: Es pot seguir parlant de veu? I, en cas afirmatiu, com podria (re)definir-se i amb quins usos i formes es manifestaria?

Mots clau: Diàtesi, veu, categoria verbal, activa, passiva, mitjana, ergativa, impersonal.

Article