Les formacions participials ribagorçanes en -au, -eu, -iu

Autor/Author: José Antonio Saura Rami
Revista/Journal: Ianua. Revista Philologica Romanica
Número/Number: 06
Any / Año / Year: 2006
Pàgines / Páginas / Pages: 9-14
URL: http://www.romaniaminor.net/ianua/Ianua06/04.pdf

Resume:

El treball que ací presentem ha mirau de demostrar el caràcter autòctono de les formacions participials ribagorçanes (cantau, temeu, partiu), pus ta nusaltros s'incardinen en la dinàmica general de les parlles ribagorçanes que, dende una perspectiva fonètico-fonològica, mantienen la vocal /o/ al singular en posicion final absoluto i sonorisen les ocllusives sordes intervocàliques, paso inicial enta la ulterior desaparicion de la /d/ fricativa.

Paraules cllau: Dialectologia, fonologia, morfologia, participes, ribagorçano, benasqués, aragonés | Article

 

 

 

 

 

 

català | castellano | English